Oznámenie o uskutočnení Valného zhromaždenia

Dátum: 
piatok, máj 22, 2020

Oznámenie o uskutočnení Valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva URBÁR PRIEKOPA pozemkové spoločenstvo, Kratinova 1, 036 08 Martin 8, formou korešpondenčného hlasovania

Vážený podielnik pozemkového spoločenstva Urbár Priekopa, p.s.,

vzhľadom na opatrenia a pokyny vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu koronavírusu bol výbor pozemkového spoločenstva nútený zrušiť riadne Valné zhromaždenie zvolané na deň 29. marca 2020. Výbor rozhodol - a to vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s šírením korona vírusu (SARS-CoV-2), resp. prenosným ochorením COVID-19, s ohľadom na núdzový stav, rešpektujúc. o.i., opatrenia Úradu VZ SR vydané z dôvodu ochrany verejného zdravia - o uskutočnení Valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva (t.j. nejde o čiastkovú schôdzu ani o mimoriadne zasadnutie VZ) formou korešpondenčného hlasovania (bez osobnej účasti podielnikov).

Programom Valného zhromaždenia, o ktorom sa bude hlasovať, je výlučne nevyhnutná voľba orgánov Spoločenstva a zástupcov podielnikov, t.j.:

1. Voľba Výboru / členov Výboru Spoločenstva.
2. Voľba predsedu Dozornej rady Spoločenstva.
3. Voľba členov Dozornej rady Spoločenstva.
4. Voľba zástupcov podielnikov Spoločenstva.

Korešpondenčné hlasovanie sa realizuje prostredníctvom Hlasovacieho lístka, ktorý bol podielnikom odoslaný, rovnako ako aj úplná pozvánka s pokynmi a sprievodným materiálom, v ktorých dokumentoch sú všetky potrebné informácie, hlasovací lístok je potrebné odoslať späť do 22.6.2020.

Obálka na spätné odoslanie je pripojená v zásielke s hlasovacím lístkom, ide o obálku s poštovným hradeným príjemcom, t.j. Urbárom, za obálku tak nie je potrebné platiť poštovné ani lepiť poštovú známku.

V prípade, ak splnomocňujete na zastupovanie na toto hlasovanie zástupcu (splnomocnenca), musíte uviesť jeho Meno, Priezvisko, Bydlisko, Dátum narodenia v predtlači na konci hlasovacieho lístka a pripojte svoj podpis. K hlasovaciemu lístku musíte priložiť splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa (t.j. u Notára alebo na matrike).

Výbor Urbáru Priekopa, p.s.