Cesta na Martinské hole

REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY NA MARTINSKÉ HOLE

Cesta na Martinské Hole má dĺžku priblžne 11 km a prechádza pozemkami v súkromnom vlastníctve Urbár-u Martin 6 km, Urbár-u Priekopa 3 km, a drobných vlastníkov 2 km. 

Cesta je v majetku Lesov SR š.p. Banská Bystrica a je evidovaná ako investičná lesná cesta.

Viac ako dva roky sa v súvislosti s rekonštrukciou tejto lesnej cesty dozvedáme rôzne polopravdy a zavádzajúce informácie. Rozhodli sme sa preto na tejto stránke uviesť fakty za posledné 2 roky:

August 2017

Mesto Martin vydalo Oznámenie o začatí územného konania na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení verejnoprospešnej stavby „Rekonštrukcia cesty – Lesná cesta na Martinské Hole“

•    ako navrhovateľ bol uvedený Urbár Martin v zastúpení Hplus a.s., projektant Ing. arch. Dušan Holan
•    stavba bola uvedená ako verejnoprospešná stavba so zjavným zámerom vyvlastnenia
•    oznámenie bolo vyvesené formou verejnej vyhlášky na tzv. nástenke 
•    stavebný úrad určil miesto stretnutia „na mieste stavby – pri Chate Martinské Hole“ 
•    Urbár Priekopa bol zaradený medzi „Ostatných účastníkov“, tzn, že stavebný úrad s ním nekomunikoval napriamo ale cez tzv. nástenku 

Urbár Priekopa v stanovenej lehote podal námietky proti umiestneniu stavby.

(odkaz na oznámenie o začatí územného konania)

December 2017

Mesto Martin vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia cesty – Lesná cesta na Martinské Hole“ v ktorom zamietlo všetky nami vznesené námietky a povolilo umiestnenie stavby.

(odkaz na rozhodnutie o umiestnení stavby)

Január 2018

Urbár Priekopa podal odvolanie, ktoré bolo následne postúpené v marci 2018 Okresnému Úradu Žilina.

(odkaz na odvolanie Urbár-u Priekopa)
 

Máj 2018

Okresný úrad Žilina vydal zrušenie rozhodnutia Mesta Martin z decembra 2017, pričom zistil následovné:

•    Za najzávažnejšie pochybenie stavebného úradu považuje odvolací orgán skutočnosť, že stavebný úrad vôbec neskúmal, aký vzťah má navrhovateľ k existujúcej stavbe pozemnej komunikácie. Z rozhodnutia vôbec nie je zrejmé kto je vlastníkom cesty. Ak by stavebný úrad postupoval správne, zistil by, že vlastníkom lesnej cesty je Slovenská Republika, pričom podľa vyjadrenia riaditeľa Lesy š.p. Banská Bystrica, OZ Žilina k odovzdaniu lesnej cesty nedošlo.

•    Odvolací orgán preskúmal územnoplánovaciu dokumentáciu a dospel k rovnakému záveru ako Urbár Priekopa. Tvrdenie stavebného úradu, že sa jedná o verejnoprospešnú stavbu z ktorého mal vyplývať účel vyvlastnenia nekorešponduje so skutočným stavom. 

•    Stavebný úrad Martin sa nevysporiadal so skutočnosťou, že účel navrhovanej stavby – lesná cesta, ktorej užívanie usmerňované zákonom o lesoch je v zjavnom rozpore s účelom verejnoprospešnej stavby, keďže takúto cestu smie užívať každý len po dohode s jej vlastníkom, správcom alebo so združením. Žiaden zákon neustanovuje, že z dôvodu výstavby lesnej cesty možno vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme vyvlastniť.

(odkaz na zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby)

December 2018

mesto Martin vydalo rozhodnutie na úplné uzavretie účelovej komunikácie – Cesta na Martinské hole od 21.12.2018 do odstránenia nevyhovujúceho technického stavu vozovky (odkaz na rozhodnutie na uzavretie)

November 2019

súčasťou predvolebných debát komunálnych volieb sa stala aj Lesná cesta na Martinské Hole, víťazný primátor navrhuje dvojsmernú prevádzku s tretím (stredovým) pruhom pre cyklistov

Marec 2019

stretnutie s primátorom Mesta Martin: okrem iného Urbár Priekopa argumentuje, že nie je proti rekonštrukcií cesty ale musí to byť v pôvodnom profile s následným obmedzením premávky,
záver so stretnutia bol taký, že budeme v rokovaniach pokračovať po tom čo sa podarí získať stanovisko Lesov SR, k ďalšiemu stretnutiu s primátorom Mesta Martin už nedošlo

Apríl 2019

vo vedení Mesta Martin nastáva odklon od rekonštrukcie cesty, ako dôvod sa uvádza, že Urbár Priekopa je proti, Mesto Martin predkladá zámer výstavby lanovky

Máj 2019

projekt výstavby lanovky najprv jednotlivé komisie a nakoniec aj poslanci nepodporili

Júl 2019

stretnutie Urbár-u Priekopa so zástupcami Lesov SR na pôde mesta Martin, kde boli prítomní aj niektorí poslanci: 
stretnutie prinieslo zo strany Lesov SR dva hlavné závery 
•    Lesy SR ako vlastník cesty nemajú záujem túto cestu rekonštruovať, keďže nevlastnia v jej dosahu žiadne lesy a teda nemá pre nich žiadny hospodársky význam
•    Lesy SR môžu cestu odpredať mestu Martin, alebo nájsť formu ako ju odovzdať majiteľom pozemkov

Záver:

Urbár Priekopa vníma celý postup, predovšetkým stavebného úradu mesta Martin, ako účelový a flagrantný pokus obísť majiteľov pozemkov pod lesnou cestou a verejnú debatu. Dodnes nám nebolo odpovedané na to, kto navrhol stavbu ako verejnoprospešnú a kto je za celým projektom a aké sú jeho záujmy. Urbár Priekopa nie je proti rekonštrukcií lesnej cesty ako takej, ale za predpokladu zachovania pôvodného profilu a tiež nastavenia pravidiel vstupu na túto cestu s cieľom výrazneho zníženia premávky. Jedná sa o lesnú cestu a v tom zmysle by mala byť aj využívaná.

Dva roky trvalo dokazovanie kompetentným orgánom, že cestu môže rekonštruovať len ten kto ju vlastní, čiže momentálne Lesy SR. Celý proces je teda znovu na začiatku.

(odkaz na otvorený list poslancom mestského zastupiteľstva mesta Martin)